roxana & alain

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_bde70579af1b4b83856d43de091b0041mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_877263a7805e45ebb75b219d10e0dbd5mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_0ef4c22f87c74ff39c1a36d990a51150mv2_d_1600_2400_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_bb923b537eb14276a3039397d343304emv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_0c0714986000436ca2d9298aaac6c576mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_4778d469a24d48e2a9a5294cd027737fmv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_58c77f1328774faca772bcf00d4a380bmv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_3bbacccd1903451683d72875bd0e58a1mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_0ba297d3150c428c9acf1de1ccf6bf73mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_b69190eb016141c786e9d78c24a6ae96mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_75f8ae0cfb6846a480354f7d2de01193mv2_d_1600_2400_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_dff6d81059a64a8dac7248d3c9d6a039mv2_d_1600_2400_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_fe6eabac52c44be7942a76ee6ebb4810mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_28448d1b40ca4bfead823bca183122b0mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_c94859a26bf04780b8960f1f1a0e23camv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_527a4d0183cc4a939abb82bbc8ca13a9mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_f6f3704bec834b91a6b67dcb628d7657mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_d9dd252a71594b6986f8e774c7885c9bmv2_d_1600_2400_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_dea623db678749e3b57cb467609f9606mv2_d_1600_2400_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_1ad27720b4fa4d0fbe68aa71ceb7e52bmv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_318e8327f1204e68821f1f7be6c9971amv2_d_1600_2400_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_f07f47d1994440f6a93dc6af02b74f3emv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_0b350f4c0f3c4ec38a9a16877de226admv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_3e90c79abe2046898360d3a0db704342mv2_d_1600_2400_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_e553a536774c446ab4d0c902b77d1501mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_770cd410e0ce408d88cda570435570f6mv2_d_1600_2400_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_ef4d9d9d5555461593e6dca965b99bf4mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_e7dc31cf575a46e4aa73ca8bcc1fa1f7mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_52e04fa725f54fb7af222e1ed25668d2mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_1503fe79ec5c49ed81f35a81f194c309mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_2527fcdb5ac440b4b7dee9decdf43aeemv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_0cdb89cf15314503991f8c9f07b25d99mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_515fc2155132489099930428ab9e5392mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_e4a2f69e58d7465aa0057dac1f4e31aamv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_92cd3fa984b840fc9e378bb311bb00c9mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_0018b54cc007495c8505f8da943f1746mv2_d_1600_2400_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/1.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_f56dc8cb6ff34df0be95bf852479214amv2_d_1600_2400_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_6cdd2956810e404aaa8a020ced8af069mv2_d_1600_2400_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_685211b391344afb8c67ebdbb2e8d1edmv2_d_1600_2400_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_3b70095103e54ab38f1ea8f2cfb64fcemv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_5103a4f7440d45d4b8c1126a2c5c7f21mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_c32d9de80f4d4a1e83150dda427c3e55mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_e828eb7051d04e1f80b52466b87d1507mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_3e08e12b0f994b9b941ec223b5fb7cf7mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_6ac220b12da4486d807c9351fdafefdcmv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_706a6951037f4d02b6062dea3e89a5f0mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_43f3a5463fab4d38901e60f1e5a649f4mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_c277ceac1a15483394b19a1272b0c9f7mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_e0b94919310d4b93b82dad0bb28bc39amv2_d_2400_1600_s_2.jpg

roxana & alain

Title:

Description:

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_bde70579af1b4b83856d43de091b0041mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_877263a7805e45ebb75b219d10e0dbd5mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_0ef4c22f87c74ff39c1a36d990a51150mv2_d_1600_2400_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_bb923b537eb14276a3039397d343304emv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_0c0714986000436ca2d9298aaac6c576mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_4778d469a24d48e2a9a5294cd027737fmv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_58c77f1328774faca772bcf00d4a380bmv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_3bbacccd1903451683d72875bd0e58a1mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_0ba297d3150c428c9acf1de1ccf6bf73mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_b69190eb016141c786e9d78c24a6ae96mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_75f8ae0cfb6846a480354f7d2de01193mv2_d_1600_2400_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_dff6d81059a64a8dac7248d3c9d6a039mv2_d_1600_2400_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_fe6eabac52c44be7942a76ee6ebb4810mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_28448d1b40ca4bfead823bca183122b0mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_c94859a26bf04780b8960f1f1a0e23camv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_527a4d0183cc4a939abb82bbc8ca13a9mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_f6f3704bec834b91a6b67dcb628d7657mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_d9dd252a71594b6986f8e774c7885c9bmv2_d_1600_2400_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_dea623db678749e3b57cb467609f9606mv2_d_1600_2400_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_1ad27720b4fa4d0fbe68aa71ceb7e52bmv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_318e8327f1204e68821f1f7be6c9971amv2_d_1600_2400_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_f07f47d1994440f6a93dc6af02b74f3emv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_0b350f4c0f3c4ec38a9a16877de226admv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_3e90c79abe2046898360d3a0db704342mv2_d_1600_2400_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_e553a536774c446ab4d0c902b77d1501mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_770cd410e0ce408d88cda570435570f6mv2_d_1600_2400_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_ef4d9d9d5555461593e6dca965b99bf4mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_e7dc31cf575a46e4aa73ca8bcc1fa1f7mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_52e04fa725f54fb7af222e1ed25668d2mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_1503fe79ec5c49ed81f35a81f194c309mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_2527fcdb5ac440b4b7dee9decdf43aeemv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_0cdb89cf15314503991f8c9f07b25d99mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_515fc2155132489099930428ab9e5392mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_e4a2f69e58d7465aa0057dac1f4e31aamv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_92cd3fa984b840fc9e378bb311bb00c9mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_0018b54cc007495c8505f8da943f1746mv2_d_1600_2400_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/1-427x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_f56dc8cb6ff34df0be95bf852479214amv2_d_1600_2400_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_6cdd2956810e404aaa8a020ced8af069mv2_d_1600_2400_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_685211b391344afb8c67ebdbb2e8d1edmv2_d_1600_2400_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_3b70095103e54ab38f1ea8f2cfb64fcemv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_5103a4f7440d45d4b8c1126a2c5c7f21mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_c32d9de80f4d4a1e83150dda427c3e55mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_e828eb7051d04e1f80b52466b87d1507mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_3e08e12b0f994b9b941ec223b5fb7cf7mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_6ac220b12da4486d807c9351fdafefdcmv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_706a6951037f4d02b6062dea3e89a5f0mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_43f3a5463fab4d38901e60f1e5a649f4mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_c277ceac1a15483394b19a1272b0c9f7mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_e0b94919310d4b93b82dad0bb28bc39amv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli


roxana & alain

A truly majestic ballroom, a splendorous princess gown, a sunset almost too stunning to be real, and a royally elegant couple with starry-eyed gazes for each other alone. . . Roxana and Alain’s wedding was like a fairy-tale! Except (thank goodness) no one had to slay a dragon! All that’s left is to wish them a happy life and scores of children! 

Venue: Hôtel Ritz Carlton Montréal

Photographer: Francis Fraioli

Planning & Coordination: foudamour

Decor and Flowers: Groupe Carte Blanche

Cake: Sweet Savour by Felicia

Wedding Dress: Paloma BlancaCréations Vézina

Lace Jacket: PronoviasCréations Vézina

Chaussures: Manolo Blahnik

Hair: Sandy, PRIVÉ par David D’Amours

Make-up: Catherine Laniel

Manicure: Dollyswan ongles et spa

Costume du marié: Ermenegildo Zegna at Harry Rosen

Rings: Birks

DJ, Sound and Lighting : A1Djs

Photobooth: Frenzy Booth

Notary: Me Jessica Laberge, Brunet et associés

 

 

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *