roxana & alain

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_bde70579af1b4b83856d43de091b0041mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_877263a7805e45ebb75b219d10e0dbd5mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_0ef4c22f87c74ff39c1a36d990a51150mv2_d_1600_2400_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_bb923b537eb14276a3039397d343304emv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_0c0714986000436ca2d9298aaac6c576mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_4778d469a24d48e2a9a5294cd027737fmv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_58c77f1328774faca772bcf00d4a380bmv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_3bbacccd1903451683d72875bd0e58a1mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_0ba297d3150c428c9acf1de1ccf6bf73mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_b69190eb016141c786e9d78c24a6ae96mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_75f8ae0cfb6846a480354f7d2de01193mv2_d_1600_2400_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_dff6d81059a64a8dac7248d3c9d6a039mv2_d_1600_2400_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_fe6eabac52c44be7942a76ee6ebb4810mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_28448d1b40ca4bfead823bca183122b0mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_c94859a26bf04780b8960f1f1a0e23camv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_527a4d0183cc4a939abb82bbc8ca13a9mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_f6f3704bec834b91a6b67dcb628d7657mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_d9dd252a71594b6986f8e774c7885c9bmv2_d_1600_2400_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_dea623db678749e3b57cb467609f9606mv2_d_1600_2400_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_1ad27720b4fa4d0fbe68aa71ceb7e52bmv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_318e8327f1204e68821f1f7be6c9971amv2_d_1600_2400_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_f07f47d1994440f6a93dc6af02b74f3emv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_0b350f4c0f3c4ec38a9a16877de226admv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_3e90c79abe2046898360d3a0db704342mv2_d_1600_2400_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_e553a536774c446ab4d0c902b77d1501mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_770cd410e0ce408d88cda570435570f6mv2_d_1600_2400_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_ef4d9d9d5555461593e6dca965b99bf4mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_e7dc31cf575a46e4aa73ca8bcc1fa1f7mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_52e04fa725f54fb7af222e1ed25668d2mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_1503fe79ec5c49ed81f35a81f194c309mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_2527fcdb5ac440b4b7dee9decdf43aeemv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_0cdb89cf15314503991f8c9f07b25d99mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_515fc2155132489099930428ab9e5392mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_e4a2f69e58d7465aa0057dac1f4e31aamv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_92cd3fa984b840fc9e378bb311bb00c9mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_0018b54cc007495c8505f8da943f1746mv2_d_1600_2400_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/1.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_f56dc8cb6ff34df0be95bf852479214amv2_d_1600_2400_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_6cdd2956810e404aaa8a020ced8af069mv2_d_1600_2400_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_685211b391344afb8c67ebdbb2e8d1edmv2_d_1600_2400_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_3b70095103e54ab38f1ea8f2cfb64fcemv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_5103a4f7440d45d4b8c1126a2c5c7f21mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_c32d9de80f4d4a1e83150dda427c3e55mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_e828eb7051d04e1f80b52466b87d1507mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_3e08e12b0f994b9b941ec223b5fb7cf7mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_6ac220b12da4486d807c9351fdafefdcmv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_706a6951037f4d02b6062dea3e89a5f0mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_43f3a5463fab4d38901e60f1e5a649f4mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_c277ceac1a15483394b19a1272b0c9f7mv2_d_2400_1600_s_2.jpg
https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_e0b94919310d4b93b82dad0bb28bc39amv2_d_2400_1600_s_2.jpg

roxana & alain

Titre :

Description :

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_bde70579af1b4b83856d43de091b0041mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_877263a7805e45ebb75b219d10e0dbd5mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_0ef4c22f87c74ff39c1a36d990a51150mv2_d_1600_2400_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_bb923b537eb14276a3039397d343304emv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_0c0714986000436ca2d9298aaac6c576mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_4778d469a24d48e2a9a5294cd027737fmv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_58c77f1328774faca772bcf00d4a380bmv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_3bbacccd1903451683d72875bd0e58a1mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_0ba297d3150c428c9acf1de1ccf6bf73mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_b69190eb016141c786e9d78c24a6ae96mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_75f8ae0cfb6846a480354f7d2de01193mv2_d_1600_2400_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_dff6d81059a64a8dac7248d3c9d6a039mv2_d_1600_2400_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_fe6eabac52c44be7942a76ee6ebb4810mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_28448d1b40ca4bfead823bca183122b0mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_c94859a26bf04780b8960f1f1a0e23camv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_527a4d0183cc4a939abb82bbc8ca13a9mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_f6f3704bec834b91a6b67dcb628d7657mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_d9dd252a71594b6986f8e774c7885c9bmv2_d_1600_2400_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_dea623db678749e3b57cb467609f9606mv2_d_1600_2400_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_1ad27720b4fa4d0fbe68aa71ceb7e52bmv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_318e8327f1204e68821f1f7be6c9971amv2_d_1600_2400_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_f07f47d1994440f6a93dc6af02b74f3emv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_0b350f4c0f3c4ec38a9a16877de226admv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_3e90c79abe2046898360d3a0db704342mv2_d_1600_2400_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_e553a536774c446ab4d0c902b77d1501mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_770cd410e0ce408d88cda570435570f6mv2_d_1600_2400_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_ef4d9d9d5555461593e6dca965b99bf4mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_e7dc31cf575a46e4aa73ca8bcc1fa1f7mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_52e04fa725f54fb7af222e1ed25668d2mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_1503fe79ec5c49ed81f35a81f194c309mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_2527fcdb5ac440b4b7dee9decdf43aeemv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_0cdb89cf15314503991f8c9f07b25d99mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_515fc2155132489099930428ab9e5392mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_e4a2f69e58d7465aa0057dac1f4e31aamv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_92cd3fa984b840fc9e378bb311bb00c9mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_0018b54cc007495c8505f8da943f1746mv2_d_1600_2400_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/1-427x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_f56dc8cb6ff34df0be95bf852479214amv2_d_1600_2400_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_6cdd2956810e404aaa8a020ced8af069mv2_d_1600_2400_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_685211b391344afb8c67ebdbb2e8d1edmv2_d_1600_2400_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_3b70095103e54ab38f1ea8f2cfb64fcemv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_5103a4f7440d45d4b8c1126a2c5c7f21mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_c32d9de80f4d4a1e83150dda427c3e55mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_e828eb7051d04e1f80b52466b87d1507mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_3e08e12b0f994b9b941ec223b5fb7cf7mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_6ac220b12da4486d807c9351fdafefdcmv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_706a6951037f4d02b6062dea3e89a5f0mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_43f3a5463fab4d38901e60f1e5a649f4mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_c277ceac1a15483394b19a1272b0c9f7mv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli

https://foudamour.ca/wp-content/uploads/2017/10/206584_e0b94919310d4b93b82dad0bb28bc39amv2_d_2400_1600_s_2-540x540.jpg

© photo: Francis Fraioli


roxana & alain

Une salle de bal majestueuse, une splendide robe de princesse, un coucher de soleil presque trop beau pour être vrai et des mariés d’une élégance royale qui se regardent avec des étoiles dans les yeux…  le mariage de Roxana et d’Alain tenait du conte de fées! Heureusement, personne n’a eu à terrasser un dragon! Il ne nous reste plus qu’à leur souhaiter de vivre heureux et d’avoir beaucoup d’enfants!

Cérémonie et réception: Hôtel Ritz Carlton Montréal

Photographe: Francis Fraioli

Planification et coordination: foudamour

Fleurs et décor: Groupe Carte Blanche

Gâteau: Sweet Savour by Felicia

Robe de la mariée: Paloma Blanca chez Créations Vézina

Veste de dentelle: Pronovias chez Créations Vézina

Chaussures: Manolo Blahnik

Coiffure: Sandy, Salon PRIVÉ par David D’Amours

Maquillage: Catherine Laniel

Manucure: Dollyswan ongles et spa

Costume du marié: Ermenegildo Zegna chez Harry Rosen

Alliances: Birks

DJ et équipement audiovisuel: A1Djs

Photobooth: Frenzy Booth

Notaire: Me Jessica Laberge, Brunet et associés

 

 

 Laissez un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée. Les champs requis sont indiqués *